November 12, 1977#8

ShowTomorrow
Ray Charles
Dan Aykroyd ... Tom Snyder