November 16, 1985#2

Monologue
Chevy Chase
Jon Lovitz